بازنمایی مفاهیم عرفانی فرم معماری عصر صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران.

چکیده

در این مقاله تلاش می‌شود هنر به مثابه جلوه‌گاه تمدن بشری و نیز بازتاب روح زمانه خویش مورد تأمل قرار گیرد و در این میانه معماری و شهرسازی به عنوان هنری که در طول تاریخ هم نخبه‌گرا بوده و هم به دلیل ماهیت کارکردی‌اش عمیقاً مردمی است محل تأکید واقع شده است. از آنجا که در هنر ایران‌زمین، به‌ویژه دوران پس از اسلام، به کمال رسیده‌ترین دوره را می‌توان عصر صفوی دانست که در آن گویی همه هنرها به اوج خود نسبت به دوره­های پیشین و پسین رسیده‌اند و به سیاق تفکر هگل می‌شود آن را با هنر یونان باستان قیاس نمود که پیام خود را چنان کامل بیان کرده و با عالم احساس چنان منطبق شده که دیگر نمی‌توان امروز به آن کمال دست یافت، از این روی معماری و شهرسازی دوره صفویه در مقام تجسم روح زمانه و آینه فرهنگ ایرانی اسلامی که جان‌مایه آن عرفان است به‌طور خاص مسأله اصلی و مورد کنکاش این مقاله است و تلاش می‌گردد با شناسایی و رمزگشایی عناصر هنری این عرصه در چارچوب یک نظام سلسله‌مراتبی، معناهای حاضر اما مستور در آن را کشف حجاب نموده و به حقیقت غایی آن‌ها یعنی نمایش حرکت توحیدی به جانب حق تعالی در سیر عرفان اسلامی دست یافت. حقیقتی که به مدد نور و نقوش و رنگ در قالب سردر و ایوان و محراب و گنبد و بهشت کوچک و زمینی چهارباغ تجلی یافته و اسم دوران انسان عصر صفوی را «الله» می‌گرداند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of the mystical concepts in architectural form of the Safavid era

نویسنده [English]

  • Aliasghar Fahimifar

چکیده [English]

 
This article attempts to examine art as a manifestation of human civilization and also a spiritual reflection of its own time, and in this regard, architecture and urbanism as an art that has been both elitist and deeply popular throughout history due to its functional nature has been emphasized. Since in the art of Iran, especially after Islam, the most perfect period can be considered the Safavid era, in which all arts reached their peak compared to previous and subsequent periods, and according to Hegel’s thought, it can be compared with ancient Greek art that has expressed its message so completely and so harmonized with the world of sensation that it can no longer be achieved today; Therefore, Safavid architecture and urbanism as a manifestation of the spirit of its time and a mirror of Iranian-Islamic culture whose essence is mysticism is specifically the main issue and subject of our study in this article.
So by identifying and deciphering the artistic elements of this era in a hierarchical system we are to reveal in this artica the present but hidden meanings of theses arts and reach their ultimate truth, which is showing the movement towards God Almighty in Islamic mysticism. A truth that is manifested by light, patterns and color in the form of portal(Sardar), porch (Eyvan), Mehrab, dome and the small paradise and earthly Paredise of Chaharbagh, which turs the name of human era Safavid into “Allah”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid architecture and urban planning
  • Islamic mysticism
  • Islamic art
  • Isfahan school
  • meaning
  • sense or essence