اهداف و چشم انداز

مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر واندیشۀ اسلامی امیدوار است با تدوین و انتشار فصلنامۀ مطالعات نظری هنر گامی مؤثر و کارآمد در راستای گسترش ادبیات مطالعات هنر در ایران بردارد. از این رو، ارتقای سطح علمی مقالات همواره مورد نظر خواهد بود تا بتوانیم با انتشار آثار علمی مناسب گامی استوار در این مسیر برداریم. در کنار نگاه مداوم به افزایش کیفی محتوای علمی نشریه، محتوای صوری و چارچوب‌های اجرایی نیز برای دستیابی به سطح مناسب و اعتبارافزایی فصلنامه مورد اهتمام جدی ماست.