اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محمدحسین نواب
استادیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

فلسفه هنر | فقه و اصول

  • navvabitaihe.ac.ir

سردبیر

دکتر نادیا مفتونی
دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فلسفه و حکمت اسلامی | فلسفه هنر

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن بلخاری قهی
استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی | حکمت شرق

  • hasan.bolkhariut.ac.ir
دکتر سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
استادیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

علوم قرآن و حدیث | هنر اسلامی

  • dr.zharfaitaihe.ac.ir
دکتر علی عباسی
استاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فرانسه و لاتین

  • a-abbassisbu.ac.ir
دکتر نادیا مفتونی
دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فلسفه و حکمت اسلامی | فلسفه هنر

دکتر سید رضی موسوی گیلانی
دانشیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

فلسفه هنر

  • dr.mousavigilaniitaihe.ac.ir
دکتر بهمن نامور مطلق
دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ادبیات تطبیقی

  • bnmotlaghyahoo.com
دکتر سید محمدحسین نواب
استادیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

فلسفه هنر | فقه و اصول

  • navvabitaihe.ac.ir

دبیر اجرایی

سیدمحمدصادق آتش‌زر
دانشکده‌ی الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران

فلسفۀ تطبیقی

  • sadeqaatashzargmail.com