شناسایی تأثیرات بورکهارت بر نصر در عرصه‌ی مبانی هنر اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه پژوهش هنر، مؤسسه هنر و اندیشه اسلامی، قم، ایران.

چکیده

بی‌تردید سنت‌گرایی یکی از رویکردهای مهم در مواجهه با هنر اسلامی است. بورکهارت، نصر، لینگز و میشون از جمله سنت‌گرایانی هستند که بخشی از نوشته‌های خود را به هنر اسلامی اختصاص داده‌اند. اما در این میان نقش دو شخصیت نخست بیشتر است. بورکهارت و نصر، در مبانی فکری مختلفی چون انسان‌شناسی، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، نقد مدرنیته، دفاع از سنت، و نیز نظریه وحدت متعالی ادیان با یکدیگر هم‌رأی‌اند. حال، پرسش آن است که در مبانی هنر اسلامی چه نسبتی بین آنها برقرار است؟ بنابراین، هدف از نوشتار حاضر مقایسه دیدگاه بورکهارت و نصر در عرصه مبانی هنر اسلامی است تا از این طریق بتوان به شناخت عمیق‌تری از آن‌دو رسید. نتایج مقاله نشان می‌دهد که با تکیه بر نظریه ترامتنیت ژنت می‌توان آثار نصر را از جنبه‌های مختلف متأثر از آثار بورکهارت دانست. روش تحقیق این نوشتار توصیفی ـ تحلیلی، و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Burckhardt and Nasr's Views in Realm of Foundations of Islamic Art Based on the Theory of Genette’s Transtextuality

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Saeidizadeh

Assistant Professor of Art Research's Department, Institute of Art and Islamic Thought, Qom, Iran.

چکیده [English]

Undoubtedly, traditionalism is one of the most important approaches in dealing with Islamic art. Burckhardt, Nasr, Lings and Michon are the traditionalists who have written some of their writings about Islamic art. But between them, the role of the first two characters is more. Burckhardt and Nasr agree with each other in various intellectual foundations such as anthropology, ontology, epistemology, criticism of modernity, defending tradition, and the theory of the transcendental unity of religions. Now, what is the relationship between them in the foundations of Islamic art? Therefore, the purpose of this essay is to compare the views of Burkhardt and Nasr in realm of foundations of islamic art, so as to achieve a deeper understanding of them. The results of this research indicate that based on Genet's theory of transtextuality, Nasr's works can be considered influenced by Burckhardt's works from different aspects. The research is conducted based on library sources, using analytical- descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burckhardt
  • Nasr
  • Genette
  • Islamic art
  • Comparative Study
  • Transtextuality