اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
دکتر سید محمدحسین نواب
دکتر سید محمدحسین نواب
استادیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

فلسفه هنر | فقه و اصول

  • navvabitaihe.ac.ir
سردبیر
دکتر نادیا مفتونی
دکتر نادیا مفتونی
دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فلسفه و حکمت اسلامی | فلسفه هنر

اعضای هیات تحریریه
دکتر حسن بلخاری قهی
دکتر حسن بلخاری قهی
استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی | حکمت شرق

  • hasan.bolkhariut.ac.ir
دکتر سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
دکتر سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
استادیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

علوم قرآن و حدیث | هنر اسلامی

  • dr.zharfaitaihe.ac.ir
دکتر علی عباسی
دکتر علی عباسی
استاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فرانسه و لاتین

  • a-abbassisbu.ac.ir
دکتر نادیا مفتونی
دکتر نادیا مفتونی
دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فلسفه و حکمت اسلامی | فلسفه هنر

دکتر سید رضی موسوی گیلانی
دکتر سید رضی موسوی گیلانی
دانشیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

فلسفه هنر

  • dr.mousavigilaniitaihe.ac.ir
دکتر بهمن نامور مطلق
دکتر بهمن نامور مطلق
دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

  • bnmotlaghyahoo.com
دکتر سید محمدحسین نواب
دکتر سید محمدحسین نواب
استادیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

فلسفه هنر | فقه و اصول

  • navvabitaihe.ac.ir
دبیر اجرایی
محسن صابری
محسن صابری
دبیر اجرایی نشریۀ مطالعات نظری هنر

حقوق بشر