اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محمدحسین نواب
دکتر سید محمدحسین نواب
استادیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

فلسفه هنر | فقه و اصول

  • navvabitaihe.ac.ir

سردبیر

دکتر نادیا مفتونی
دکتر نادیا مفتونی
دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فلسفه و حکمت اسلامی | فلسفه هنر

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن بلخاری قهی
دکتر حسن بلخاری قهی
استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی | حکمت شرق

  • hasan.bolkhariut.ac.ir
دکتر سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
دکتر سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
استادیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

علوم قرآن و حدیث | هنر اسلامی

  • dr.zharfaitaihe.ac.ir
دکتر علی عباسی
دکتر علی عباسی
استاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فرانسه و لاتین

  • a-abbassisbu.ac.ir
دکتر نادیا مفتونی
دکتر نادیا مفتونی
دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فلسفه و حکمت اسلامی | فلسفه هنر

دکتر سید رضی موسوی گیلانی
دکتر سید رضی موسوی گیلانی
دانشیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

فلسفه هنر

  • dr.mousavigilaniitaihe.ac.ir
دکتر بهمن نامور مطلق
دکتر بهمن نامور مطلق
دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ادبیات تطبیقی

  • bnmotlaghyahoo.com
دکتر سید محمدحسین نواب
دکتر سید محمدحسین نواب
استادیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

فلسفه هنر | فقه و اصول

  • navvabitaihe.ac.ir

دبیر اجرایی

محسن صابری
محسن صابری
دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران

حقوق بشر

ویراستار

فاطمه سرکارپور
فاطمه سرکارپور
پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

فلسفه غرب

  • fa.s1368gmail.com

گرافیست

کارگاه نشر ری‌را
کارگاه نشر ری‌را
مؤسسۀ فرهنگی هنری ری‌را، قم، ایران

  • rira.cisgmail.com