مطالعات نظری هنر فصلنامه‌ای تخصصی است که مقالات و پژوهش‌های صاحب‌نظران در حوزۀ هنر را منتشر می‌کند. مطالعات می‌تواند میان‌رشته‌ای یا در یک رشتۀ خاص تعریف شود و رویکردها و گرایش‌های متنوعی را دنبال کند. مطالعات نظری هنر از تمامی پژوهش‌های اصیل در موضوعات زیبایی‌شناسی، فلسفه هنر، تاریخ هنر، جامعه‌شناسی هنر، حکمت هنر، دین و هنر، علم و هنر، حقوق و هنر، اخلاق و هنر و دیگر مسائل مرتبط با هنر استقبال می‌کند. مطالعات نظری هنر تمامی عرصه‌های هنری اعم از موسیقی، معماری،‌ هنرهای نمایشی، هنرهای ترسیمی، هنرهای دستی و ادبیات را دربرمی‌گیرد.


 

شناسنامه علمی شماره

صفحه 1-6


بررسی یک نسخۀ خطی قرآن اولیه از مسجد عمروبن‌عاص

صفحه 7-32

الینور سلارد


ملاحظاتی بر دو مصحف شریف کتابت‌شده در شیراز در دورۀ صفویه

صفحه 33-67

سلیمان برک


قرآن‌های کتابت‌شده توسط شکرزاده سیدمحمد افندی

صفحه 69-92

محمد ممیش


دربارۀ کاتبان مصحف شریف

صفحه 93-105

مصطفی اوغور درمان


مصحف شاه‌محمود نیشابوری؛ شاهکار کتابت نستعلیق

صفحه 107-137

فاتح اوزکافا