نویسنده = مصطفی اوغور درمان
دربارۀ کاتبان مصحف شریف

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 93-105

مصطفی اوغور درمان